Hoe kopen we onze vis verantwoord in?

Hoe kopen we onze vis verantwoord in?

Het is onze missie de oceanen niet alleen vandaag, maar ook voor toekomstige generaties beschermen.

Daarom willen we op het gebied van duurzame visserij en visverwerking als het goede voorbeeld dienen. Helemaal als het gaat om vis, omdat we daar immers bekend om staan.
Al ruim twintig jaar gaan we zorgvuldig met vis en zeevruchten om. En hoewel wij ze uit duurzame vangst inkopen en met gecertificeerde vissers werken, wordt de oceaan enorm zwaar belast.
De klimaatverandering, oceaanvervuiling, overbevissing en IUU (illegale, niet-gerapporteerde en niet-gereguleerde visserij) vormen een grote bedreiging voor het leven in de oceaan en de vis voorraden. De wereldwijde vraag naar vis en zeevruchten blijft maar toenemen, waardoor het lastig is geworden om overbevissing aan te pakken. In veel delen van de wereld dreigen complete visbestanden onherstelbare schade op te lopen.
We hanteren de gedragscode voor verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie (ook wel: FAO) van de Verenigde naties als richtlijn om de oceaan duurzaam te bevissen en vis milieuvriendelijk te kweken. We accepteren geen IUU-vis of vis uit overbeviste bestanden. 

We werken daarnaast samen met beleidsmakers en organisaties die zich ontfermen over aquacultuur en de oceaanbevissing, zodat ook die de FAO-gedragscode naleven. 


Ons Doel:
We willen in 2025 100% van onze vis en zeevruchten bij duurzame visserijbedrijven en verantwoorde kwekerijen inkopen.

Wild gevangen vis en zeevruchten

Sinds we in 1997 samen met andere spelers het Marine Stewardship Council (MSC) hebben opgericht, hebben we dankzij onze missie om zo veel mogelijk vis met MSC-keurmerk voor onze Iglo-producten te gebruiken duidelijke resultaten weten te behalen. Tegenwoordig draagt 100% van de vis die we in het wild vangen een MSC-keurmerk in Nederland. Daarnaast zijn we wereldwijd de grootste afnemer van het MSC Ecolabel. We hanteren het MSC-keurmerk en laten ons daarvoor door onafhankelijke partijen certificeren, omdat we ervan overtuigd zijn dat geen enkel ander keurmerk strenger is dan dat van het MSC.

Wij zijn in Europa de grootste aanbieder van diepvriesproducten en hebben ons ten doel gesteld om het voor consumenten gemakkelijker te maken voor gezond voeding te kiezen. Daartoe behoort ook een hogere consumptie van vis en zeevruchten. Dankzij onze langdurige band met het MSC kunnen we onze doelen najagen en ondertussen meer MSC-vis beschikbaar maken voor de consument van nu en die van morgen. Onze steun aan het MSC komt overeen met de principes van de VN-duurzaamheidsdoelen 14. Bovendien kunnen we duurzame vis zo  tot een bereikbare optie voor de consument maken.

The Marine Stewardship Council (MSC)

MSC is een internationale instelling zonder winstoogmerk, opgericht om de huidige en toekomstige generaties te verzekeren van vis die duurzaam is gevangen uit visbestanden die verantwoord worden beheerd. 

Wij hanteren de MSC-normen omdat: 

  • we daarmee al onze vis kunnen herleiden tot specifieke, onafhankelijk gemeten, gecertificeerde en duurzame vislocaties;
  • we daarmee zeker weten dat er zorgvuldig met al onze vis wordt omgegaan; de gehele keten, van oceaan tot uw bord, strikt van niet-duurzame vis is gescheiden. Dankzij de duidelijke etikettering kan de vis tot duurzame vissers worden herleid;
  • het hele systeem robuust en betrouwbaar is dankzij de wetenschappelijke onderbouwing en internationale erkenning.

Aquacultuur

De productie uit aquacultuur (dus het kweken van vis en zeevruchten) is een van de nieuwste en snelst groeiende vormen van voedselwinning. Op dit moment komt de helft van alle consumptie vis uit kwekerijen. Dat aandeel gaat in de toekomst alleen maar groeien. 

Daarom is aquacultuur zo'n belangrijke bron van vis en zeevruchten – en daarom is het van essentieel belang dat kwekerijen en visserijbedrijven hun verantwoordelijkheden nemen. Dat is met name belangrijk in gebieden waar de groei van kwekerijen gepaard gaat met zware belasting op kwetsbare omgevingen. Zonder beter beheer en betere technologie gaat de toenemende productie uiteindelijk leiden tot onhoudbare druk op het milieu – niet alleen op wereldwijde schaal, maar ook in de directe leefomgeving rondom de kwekerijen.

Aquacultuur is van rechtstreekse invloed op de bio-fysische voorraden, de waterkwaliteit, de integriteit van natuurlijke leefomgevingen en de ecologische diversiteit. 

Daarnaast kunnen lokale gemeenschappen erbij gebaat zijn, omdat die dan: 

  • Profiteren dankzij meer werkgelegenheid en beter betaald werk;
  • betere voeding krijgen; 
  • meer mogelijkheden aan boeren kunnen bieden

Het Aquaculture Stewardship Council (ASC)

Certificeringsprogramma's zoals dat van het ASC vormen het bewijs dat maatregelen die op de markt zijn gebaseerd tot verbeteringen van de gehele toeleveringsketen kunnen leiden. Het ASC stuurt actief aan op verandering aan de hand van normen waarmee glashelder wordt wat verantwoordelijke aquacultuur precies behelst. Die normen zijn ontleend aan wetenschappelijke principes, goede werkwijzen en kwantitatieve prestatie-indicatoren. Dankzij dit soort normen kan de aquacultuur in haar geheel verduurzaamd worden aan de hand van aansturing op verantwoorde werkwijzen. Daarnaast wordt het dankzij de ASC-normen mogelijk om binnen het vis- en zeevruchtenassortiment de keuze van de klant te sturen. 

Herleidbare vis 

Al onze wilde vis kunnen we rechtstreeks herleiden naar de plaats van de vangst. 
We hebben onze Vis herkomst tool in het leven geroepen om iedereen de mogelijkheid te bieden de herkomst van hun vis te achterhalen. Zo weet je zeker dat de vis in onze Vissticks duurzaam is. Het hulpmiddel is inmiddels in zes verschillende landen te gebruiken. We gaan het ook in andere landen beschikbaar maken.